Oddelenie výchovy k zdraviu

Oddelenie Podpory zdravia a Výchovy k zdraviu v sebe integruje Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia, bioštatistiku a zdravotnícku informatiku. Plní ciele a priority v oblasti ochrany a upevňovania zdravia v rámci stratégie WHO – Zdravie 21- zdravie pre všetkých v 21. storočí, ktorá je rozpracovaná v integrovaných programoch európskeho, celoštátneho, regionálneho a miestneho charakteru (NPPZ, APPZ, CINDI, Zdravé mestá, Zdravé školy a i), plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR.

Zúčastňuje sa na plnení špecializovaných úloh verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z., monitoruje zdravotný stav a zdravotné uvedomenie obyvateľstva, zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, štatistické vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie.

Spolupracuje s regionálnymi inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri formovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva (obce, školy, mimovládne organizácie, osvetové zariadenia, SČK, občianske združenia, komunity, nadácie), pripravuje zdravotno - výchovné materiály podľa aktuálnych potrieb regiónu.

Vykonáva výchovu k podpore zdravia a zvyšovaniu zdravotného uvedomenia u populácie. Zabezpečuje prieskum, analýzu a hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu a podľa výsledkov vykonáva cielené intervencie, výsledky interpretuje odbornej i laickej verejnosti. Koordinuje prácu s vybranými programovými systémami celoštátneho charakteru a vyhodnocuje informácie súvisiace s ochranou zdravia ľudí s využitím štatistickomatematických a grafických metód.

Oddelenie sa zapája do spolu riešiteľských projektov, vypracováva a realizuje projekty vlastnej proveniencie.

Knižnica zabezpečuje a eviduje knižný fond RÚVZ, odbornú literatúru a časopisy a realizuje požiadavky odborných zamestnancov úradu na zabezpečenie odbornej literatúry.


Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Mišenda
email: sn.zvi@uvzsr.sk
tel.: 053/4170243
Zástupca: Ing. Jozef Rešovský, email: sn.biostatistika@uvzsr.sk
tel.:053/4170237,47,11