Informácie o nebezpečných spotrebných výrobkoch

Systém Rapex

RAPEX (Rýchly informačný systém Spoločenstva) je európsky rýchly výstražný systém pre nebezpečné výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Prostredníctvom tohto systému sa zabezpečuje rýchla výmena hlásení o výskyte nebezpečných spotrebiteľských výrobkov medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom - s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.


Do systému RAPEX sa povinne hlásia všetky nebezpečné spotrebiteľské výrobky, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov okrem potravín a krmív (informačný systém RASFF), liekov, zdravotníckych pomôcok , zdravotníckych zariadení a prístrojov.


Systém RASFF

RASFF Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín.