Oddelenie hygieny detí a mládeže

Oddelenie hygieny detí a mládeže (HDaM) plní úlohy na úseku hygieny detí a mládeže podľa zákona č. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie a koncepcie odboru hygieny detí a mládeže v podmienkach územného obvodu - okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Predmetom činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže je štúdium a analýza zdravotného stavu detí a mládeže vrátane vysokoškolákov, sledovanie a hodnotenie zdravotne významných aspektov životných podmienok detí a mládeže (životné prostredie, spôsob života, výživová spotreba), štúdium vzťahov medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom detí a mládeže, kontrola dodržiavania ustanovených zdravotných kritérií životných a pracovných podmienok detí a mládeže. Vykonáva štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže. Vykonáva úradnú kontrolu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov. Pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ, pripravuje odborné stanoviská pre iné orgány štátnej správy. Podieľa sa na plnení projektov a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, stanovených ÚVZ SR. Zúčastňuje sa na zdravotno výchovných aktivitách RÚVZ, vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v problematike hygieny detí a mládeže.


Vedúci oddelenia: Mgr. Iveta Tkáčová
email: sn.hdm@uvzsr.sk
tel.: 053/4170234