Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 0903 639 070,053/4170211 Fax: 053/4425826
Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa

V prípade záujmu o odborné konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť je potrebné vopred kontaktovať vedúcich jednotlivých odborných oddelení ( telefonicky, e - mailom ), v čase úradných hodín. Bližšie informácie sú taktiež dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Kontakty na odborné oddelenia

Úradné hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Utorok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Streda: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30
Štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 8,00 - 12,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:0903 639 070,053/4170211, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory žiadostí, dokumentov a postupov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:
  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV

Najnovšie informácie ohľadom koronavírusu 2019-nCOV

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Upozornenie: Z preventívnych dôvodov skúšky odbornej spôsobilosti plánované na dňa 18.3. a 1.4.2020 nebudú.Už prihlásení záujemcovia budú telefonicky kontaktovaní ohľadom iného termínu.

Svetový deň obezity

Týždeň Mozgu

Svetový deň epilepsie

Deň vody

Tlačová správa ÚVZ SR:Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Svetový deň rakoviny

Chráňme sa očkovaním

Očkovací kalendár na rok 2020

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Zdravý štart do nového roka

Očkovací kalendár sa od roku 2020 upraví

Ako predísť chrípke

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Správy z roku 2019

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy