Oddelenie hygieny životného prostredia

Oddelenie hygieny životného prostredia ( HŽP ) plní úlohy na úseku hygieny životného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie a koncepcie odboru hygieny životného prostredia a zdravia v podmienkach územného obvodu – okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Zameriava sa hlavne na problematiku vplyvu jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov, vyskytujúcich sa v zložkách prírodného a antropogénne zmeneného alebo vytvoreného prostredia, na zdravie ľudí. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky pri vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných stavieb, pri poskytovaní sociálnych, osobných, epidemiologicky závažných, rekreačných a ubytovacích služieb, vrátane podmienok bývania a v pohrebníctve. Zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh, najmä v problematike sledovania vplyvu jednotlivých zložiek životného prostredia na verejné zdravie.

Pripravuje aj ďalšie podklady a stanoviská pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Realizuje metodickú a konzultačnú činnosť v rámci svojej odbornej pôsobnosti, v súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu sleduje a analyzuje zdravotný stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu.


Vedúci oddelenia: Ing. Jana Murková
email:sn.hzp@uvzsr.sk
tel.: 053/4170220, 0911639040