Poskytovanie informácií :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (ďalej len RÚVZ) postupuje pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.