Prezentácie:

PREZENTÁCIE,PROJEKTY A EDUKAČNÝ MATERIÁL ODDELENIA VÝCHOVY K ZDRAVIU A BIOŠTATISTIKY A ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY :NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHYBOVEJ AKTIVITY študentov stredných škôl Slovenskej republiky v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019 Formát .pptx

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHYBOVEJ AKTIVITY študentov stredných škôl Slovenskej republiky v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019 Formát .pdf

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHYBOVEJ AKTIVITY študentov stredných škôl Slovenskej republiky-EDUKÁCIA A MOTIVÁCIA

Spotreba alkoholu v Slovenskej republike v rokoch 1990 - 2016

Ako funguje koncepcia Výchovy k zdraviu

Analýza funkčných, antropometrických a biochemických vyšetrení u stredoškolákov vo vzťahu k pohybovej aktivite

Čo máme vedieť o zdravej výžive

Čo treba vedieť o kolorektálnom karcinóme

Efektivita práce oddelenia Výchovy k zdraviu

Fakty o Alzheimerovej chorobe

Je prevencia lacnejšia ako liečba

Novodobé nelátkové závislosti

Poučenia a rady pre seniorov nad 65 podľa Maxa Kasparu skladačka

Poučenia a rady pre seniorov nad 65 podľa Maxa Kasparu

Príprava na starnutie, edukácia, kreativita

Stravovanie a pitný režim vo vzťahu k hodnoteniu vybraných ukazovateľov zdravia stredoškolákov

Stravovanie a pitný režim vo vzťahu k hodnoteniu aeróbnej výkonnosti a funkčnej zdatnosti stredoškolákov

Týždeň mozgu, zaujímavosti a fakty

Účinnosť prevencie v praxi

VIEM ČO ZJEM pestrá strava

Vyzvi srdce k pohybu

Zvládni svoj stres

Diabetes Mellitus - skladačka

Desatoro ako byť duševne zdravý_záložka

Kontroluj si svoj krvný tlak_leták

Krvný tlak_leták

Metabolický syndróm_ skladačka

Mozog, výživa a pamäť_skladačka

Negatívne následky fajčenia_leták

Osteoporoza_leták

Päť rád pre tých čo chcú zanechať fajčenie_leták

Pohyb, cvičenie, zdravie_skladačka

Príprava na stárnutie, edukácia, kreativita ( prezentácia)

Prvá pomoc pri strese_ záložka

Pyramída stravovania_ skladačka

Rizikové faktory zdravia_skladačka

Stravovanie a pitný režim vo vzťahu k hodnoteniu vybraných ukazovateľov zdravia stredoškolákov (prezentácia)

Víno aj z múdrych robí bláznov_leták

Vplyv stresu na zdravie_seniori (prezentácia)

Výživa a stres_skladačka

Zvládanie stresu_skladačka

Staroba a stárnutie

Diabetes Mellitus - informatívny materiál

Internet a adolescent

Kvalita života v podmienkach globalizácie-prezentácia

Kvalita života v podmienkach globalizácie-text

Matematicko-štatistické modely vybraných aspektov merania telesnej zdatnosti

Ovplyvňuje sebahodnotenie adolescenta jeho životnú energiu ?

Životná energia a sebahodnotenie adolescentov

Potrebuje naša spoločnosť v 21.storočí rodinu ?

Sebahodnotenie a rizikove spravanie deviatakov mesta Spišská Nová Ves

Metabolický syndróm klientov poradne zdravia RÚVZ Spišská Nová Ves

Životný štýl a ukazovatele zdravia športujúcej a nešportujúcej mládeže

PP - PoZdraVy a Pohyb

PP-Prevencia fajčenia

Alkohol-DS

Zdravá výživa a pitný režim školákov

Stravovanie


Prebiehajúce premeny spoločnosti si vyžadujú od nás nielen adaptáciu na spoločenské zmeny, ale aj ich hodnotenie a uvedomelú kontrolu. Životný štýl je odpoveďou na najdôležitejšiu otázku človeka : Ako žiť? Projekt Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike je výsledkom niekoľkoročnej práce odborných pracovníkov RÚVZ Spišská Nová Ves (autorov projektu) a spolupráce odborníkov z oblastí zdravotníctva, školstva, cirkví, polície, občianských združení a SAV.
Cieľom projektu je zmonitorovať životný štýl mládeže SR a neskôr opakovaním monitoringu zachytiť i jeho trend a následnými zdravotno – výchovnými intervenciami vychádzajúcimi z analýz dát motivovať mladých ľudí k prevzatiu zodpovednosti za svoj životný štýl.
Rozpracovanie tohoto projektu na územie celého Slovenska je pokračovaním pilotnej štúdie Monitoringu životného štýlu stredoškolskej mládeže realizovanej najprv v okrese Spišská Nová Ves v roku 1997 na vzorke 950 respondentov a neskôr rovnomenného projektu v Košickom a Prešovskom kraji na vzorke 1497 respondentov.
V roku 2004 bol projekt s názvom Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR začlenený do Národného programu podpory zdravia v rámci hlavného projektu : Podpora zdravia detí a mládeže.
Prieskum na stredných školách sa uskutočnil prostredníctvom dotazníka a pozostáva z oblastí :

Rodina - Prezentácia - Monitoring stredoškolskej mládeže - rodina

Škola, Voľný čas a záľuby, Stres - Prezentácia - Monitoring stredoškolskej mládeže - stres

Zdravie, Stravovanie, Sebapoznanie a riešenie problémov, Partnerské vzťahy – sexualita, Životné hodnoty a postoje, Závislosti – fajčenie, alkohol, výherné automaty, lieky a drogy a identifikačné údaje -
Prezentácia - Monitoring stredoškolskej mládeže - závislosti a sexualita

Prezentácia - Užívanie alkoholických nápojov, kávy a koly

Prezentácia - Charakteristika stavu zdravia študentov stredných škôl

Prezentácia - Riesenie problemov u stredoškolskej mládeže

Prezentácia - Úroveň stravovania stredoškolskej mládeže .


Prieskumu sa v roku 2005 zúčastnilo celkom 10 283 respondentov z gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilišť z 8-ich krajov Slovenska, pričom počet chlapcov bol 5301 a dievčat 4982. Dotazníkový zber bol vykonaný pracovníkmi všetkých RÚVZ z celého Slovenska.
Na našej stránke predstavujeme čiastkové výsledky projektu, tak ako boli odprezentované na konferenciách 33.dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu, " Slezské dny preventívni medicíny" a ďaľších odborných podujatiach.
V súčasnosti prebieha komplexná štatistická analýza dát.

P r o j e k t „POHODA
- hľadá sa zdravie školáka s pozitívnym stresom“

V dotazníkovom prieskume RÚVZ Spišská Nová Ves v rámci projektu „Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR“ z roku 2005 bolo u 60% študentov stredných škôl na Slovensku zistené, že najčastejšie a najväčší stres prežívajú v škole, v školskom prostredí. Domnievame sa preto, že u žiakov ZŠ to bude podobné a preto sme sa rozhodli zaoberať touto problematikou už u mladších ročníkov, teda žiakov základných škôl. Chceme ich pripraviť do života tak, aby sa naučili stres zvládať, alebo ho využiť v prospech seba. Pilotná štúdia k projektu „POHODA“ bola realizovaná na vzorke 81 žiakov vybranej ZŠ Nad medzou v Spišskej Novej Vsi (všetci ôsmaci uvedenej školy).

Cieľom bolo :

Zistiť u vybranej vzorky žiakov základnej školy (8.ročník) ich životnú energiu pre zvládanie úloh a to v súvislosti s ich zdravím a zvládaním stresu

Vypracovať vhodný minimálny protistresový program pre žiakov

Usmerniť zvládanie stresu u žiakov základných škôl s ohľadom na zachovanie si dobrého zdravia

Projekt „POHODA“ vznikol pretože : STRES

  • - je stálou súčasťou nášho života
  • - je rizikovým faktorom ohrozujúcim zdravie
  • - ale je aj nevyhnutným stimulom na realizáciu svojich úloh

dôležité je iba to, aby bol primeraný, netrval dlho a aby sme ho vedeli dobre spracovať a využiť v svoj prospech, teda aby sme ho dokázali zvládať keďže nikdy nevieme aký stres v ten ktorý deň, alebo chvíľu prežijeme, musíme sa pripraviť tak, aby sme aj ten najväčší stres v danej chvíli zvládli, respektíve sa ho naučili zvládať.

Projekt „POHODA“ – bol rozpracovaný v roku 2007 pre všetky základné školy okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. V školskom roku 2007/2008 bol vykonaný dotazníkový prieskum a besedy k zvládaniu stresových situácií u všetkých deviatakov ZŠ v oboch okresoch.

Na stiahnutie Životná energia vo vzťahu k štýlu života školákov - v PDF tvare.

Na stiahnutie Účinnosť zdravotno výchovných aktivít v praxi - v PDF tvare.

Na stiahnutie Pohoda a životný štýl z pohľadu školákov na Spiši - v PDF tvare.