Oddelenie epidemiológie

Oddelenie epidemiológie plní úlohy podľa zákona č. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie a koncepcie odboru epidemiológie v podmienkach územného obvodu – okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Predmetom činnosti oddelenia epidemiológie je sledovanie infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie, vykonávanie surveillance sledovaných nákaz (ochorení i nosičstva), plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia výkonov špecifickej profylaxie. Oddelenie plánuje, spracováva, organizuje, riadi a koordinuje represívne protiepidemické opatrenia a zúčastňuje sa na ich výkone v ohniskách nákazy.

Sleduje, kontroluje a vyhodnocuje účinnosť preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení. Zabezpečuje realizáciu štúdií, epidemiologický prieskum a hodnotenie aktuálneho stavu a trendu vývoja epidemiologickej situácie. Podieľa sa na metodickom a odbornom vedení zdravotníckych zariadení a pracovníkov na úseku hygieny, dezinfekcie, sterilizácie a opatrení proti prenosným ochoreniam v územnom obvode. Vykonáva analýzy hlásených nozokomiálnych nákaz a navrhuje opatrenia na zabránenie ich ďalšieho šírenia. Sleduje výskyt zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou, zabezpečuje zber, triedenie, analýzu a interpretáciu vybraných epidemiologických údajov. Pripravuje podklady pre opatrenia a posudkovú činnosť RÚVZ, pripravuje stanoviská a návrhy pre iné orgány štátnej správy. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Vykonáva metodickú a konzultačnú činnosť v rámci svojej odbornosti a podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na odborných intervenčných aktivitách v Poradni zdravia.


Vedúci oddelenia: MUDr. Renáta Hudáková
e-mail:sn.epi@uvzsr.sk
fax: 053/44 25826, tel.053/4170254,38,39

Oznamy

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Kampaň rúk 2013