Úsek regionálneho hygienika:

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu : MUDr. Renáta Hudáková

RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik,ktorého vymenúva a odvoláva so súhlasom ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR. Regionálny hygienik je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v RÚVZ a riadi aj zamestnancov výkonávajúcich práce vo verejnom záujme.Kontakt:

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu : MUDr. Renáta Hudáková , tel.:053/4170255, 0911639010, fax: 053/4425826, e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

Sekretariát - podateľňa : Ing.Zuzana Bendíková, tel.: 053/4170211, 0903639070, e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Právnik: JUDr. Michaela Mošková, tel.: 053/4170240, 0903639070, e-mail: sn.pravnik@uvzsr.sk