Poradňa zdravia

V zmysle odborného usmernenia MZ SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia (Vestník MZSR č.13/1999) základnou úlohou Poradne zdravia RÚVZ, ktorá je začlenená pod oddelenie Oddelenie Podpory zdravia a Výchovy k zdraviu , je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a predchádzanie chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám ovplyvnením ich vedomostí a postojov ku zdraviu.

Činnosť Poradenského centra ochrany a podpory zdravia sa zameriava na znižovanie a ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov najmä srdcovo-cievnych cievnych ochorení (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových prostredníctvom základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.

Prevencia vzniku chronických neinfekčných chorôb s cieľom zmeny správania, resp. zmeny životného štýlu obyvateľov. Poradňa zdravia zabezpečuje formou individuálnej a skupinovej konzultácie s klientom resp. skupinami, vykonáva biochemické vyšetrenie kapilárnej krvi, antropometrické merania (výška, hmotnosť, zloženie tela) a meranie krvného tlaku a pulzu. Zistené údaje spracováva v Teste zdravého srdca a vytvára databázu výsledkov vyšetrení. V nadstavbovej poradni pre pohybovú aktivitu sa realizujú testy telesnej zdatnosti a poradenstvo k optimalizácii pohybovej aktivity. Motivovaným klientom sa poskytuje aj individuálne poradenstvo v odvykaní od fajčenia. Súčasťou práce je interná a externá forma spolupráce, s akcentom na štátnu správu, samosprávu, oblasť zdravotníctva a mimovládne organizácie a taktiež zapájanie sa do školiacej činnosti.


Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Mišenda
email: sn.zvi@uvzsr.sk
tel.: 053/4170243

Zábery z poradne:

Zábery z poradne

Zábery z poradne

Zábery z poradne