Osobný úrad

Osobný úrad je osobitný organizačný útvar RÚVZ, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu, zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov.

Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Na čele osobného úradu je vedúci osobného úradu.


e-mail: sn.osobnyurad@uvzsr.sk

Vedúci Osobného úradu: Ing. Simona Eliášová
Kontakt: tel.:053/4170232, fax: 053/4425826 e-mail: sn.osobnyurad@uvzsr.sk