Odborná spôsobilosť:

Epidemiologicky závažnú činnosť (je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia) môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá. Osoby, ktoré nemôžu preukázať svoju odbornú spôsobilosť vysvedčením vzdelávacích inštitúcií podľa ust. § 22 ods. 4) s odkazom na prílohu č. 6, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní skúšky pred komisiou menovanou regionálnym hygienikom.