Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (PPL) plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji enviromentálneho zdravia podľa zákona 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie, koncepcie odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie v podmienkach územného obvodu.

V rámci svojej činnosti sleduje vplyv pracovného prostredia a podmienok práce na zdravie zamestnancov, získané poznatky využíva pre hodnotenie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodenia zdravia podmienených prácou a pre usmerňovanie ochrany, podpory a rozvoja zdravia zamestnancov. Vykonáva štátny zdravotný dozor na zverenom úseku činnosti, pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ. Pripravuje stanoviská pre iné orgány štátnej správy, vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky v procese územného plánovania a pri výstavbe vybraných stavieb, pri manipulácii s chemickými, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, materiálmi obsahujúcimi azbest na pracovisku, pri preventívnych opatreniach chorôb podmienených prácou a pri posudzovaní rizikových faktorov v pracovnom prostredí. Plní programy a projekty verejného zdravotníctva, stanovené ÚVZ SR. Zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh stanovených MZ SR, najmä v problematike preventívneho pracovného lekárstva, podieľa sa na zdravotnovýchovných aktivitách RÚVZ.


Vedúca oddelenia: Ing.Žaneta Kubáňová
e-mail: sn.ppl@uvzsr.sk
tel.: 053/4170218, 0911639030

Informácie oddelenia:

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci tvoria podstatnú časť ustanovení, ktorú upravuje zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 355/2007 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2014 (§ 30-42).


• Zamestnávateľ v zmysle § 30 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ okrem iného povinný vypracovať a predložiť každoročne k 31. decembru regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. V priloženom Kontrolnom liste Informácia pre RÚVZ o zdravotných rizikách pri práci - pdf dokument RTF dokument je potrebné vyplniť údaje podľa predtlače. Tieto údaje sú v obdobnom rozsahu ako sú požadované pre návrhy na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie (viď príloha č. 2 k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií).
• Ďalšou z povinností, ktorá sa týka všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva, (od 1.7.2006 doposiaľ sa povinnosť týkala len zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 3. a 4. kategórie - rizikové práce) je zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad, ktorý zahŕňa dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, výkonom cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
• Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie mali povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov do 31.12.2014.


Spôsob zabezpečenia pre všetkých zamestnancov je možný:


• vlastnými odbornými zamestnancami – túto skutočnosť zamestnávateľ bezodkladne oznámi miestne príslušnému RÚVZ (§ 30a) ods.2)
• dodávateľsky
- register osôb oprávnených zabezpečovať zdravotný dohľad je zverejnený na stránkach ÚVZSR :

- Vydané oprávnenia

- ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby


a zároveň diferencovane, podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho z pracovných podmienok (kategórie prác).


Ďalšie podrobnosti týkajúce sa súvisiacej problematiky viď.
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z.