Oddelenie hygieny výživy a premetov bežného užívania

Oddelenie hygieny výživy (HV) plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie, a koncepcie odboru, zákona 152/1995 Z.z. o potravinách, Potravinového kódexu SR, nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, nariadenia N/ES/ č. 852/2004 o hygiene potravín v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Predmetom činnosti oddelenia hygieny výživy je najmä sledovanie hygienickej a zdravotnej neškodnosti a biologickej hodnoty požívatín a zdravotnej neškodnosti predmetov určených na styk s potravinami, posudzovanie hygienických podmienok pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu a predaj potravín. Sleduje otázky vzťahu výživy ako faktoru prostredia a človeka a ich vzájomnej podmienenosti. Vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín. Pripravuje podklady pre opatrenia a posudková činnosť orgánu verejného zdravotníctva a orgánu pre úradnú kontrolu potravín, vrátane odborných stanovísk pre iné orgány štátnej správy a iné inštitúcie. Vykonáva ďalšie úlohy v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.. Podieľa sa na plnení programov ozdravenia výživy a iných celospoločensky významných programov a projektov (NPPZ a iné). Vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v problematike hygieny výživy. V súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu sa podieľa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu.

Vedúci oddelenia: MVDr. Anton Ferenčák
e-mail: sn.hv@uvzsr.sk
tel.: 053/4170216, 0911639050Úradná kontroly potravín v roku 2009 (dokument PDF)

Úradná kontroly potravín v roku 2010 (dokument PDF)

Úradná kontroly potravín v roku 2011 (dokument PDF)

Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2009 ( dokument PDF)

Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2010 ( dokument PDF)

Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v roku 2011 ( dokument PDF)

Hodnotenie výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2009 ( dokument PDF)

Hodnotenie výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2010 ( dokument PDF)

Hodnotenie výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2011 ( dokument PDF)