Oznamovanie protispoločenskej činnostiRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

  • označenie zodpovednej osoby: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
  • adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
  • telefón: 02/59373111
  • e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk

  • spôsoby podávania podnetov :
  • písomne na horeuvedenú adresu, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie "protispoločenská činnosť" a upozornenie "NEOTVÁRAŤ"
  • elektronickou poštou