Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/4424958
Fax: 053/4425826
Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa

Podateľňa
Zabezpečuje a organizuje manipuláciu so záznamami a spismi (prijímanie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie, ukladanie, archivácia a ochrana) v zmysle registratúrneho poriadku RÚVZ a registratúrne stredisko - archív zabezpečuje pravidelné vyraďovanie spisov podľa registratúrneho poriadku RÚVZ.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Utorok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Streda: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30
Štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 8,00 - 12,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:053/4424958, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Kontakty na odborné oddelenia sú dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň vedúcou služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:
  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV

Poliovirus u detí na Ukrajine

Svetový deň diabetu 14.november 2015

Prichádza chrípková sezóna...

KAMPAŇ MOST 2015

Informačné letáky o chrípke a kliešťoch v slovenskom a rómskom jazyku

Register ponúkaného majetku štátu

Postupy pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

7. ročník kampane „ Umývaj si ruky – zachrániš život „ v rámci programu WHO

Európsky imunizačný týždeň

Zmena bankového účtu správnych poplatkov

Svetový deň zdravia

Dajte svoj hlas verejnému zdravotníctvu

KAMPAŇ 2015 - Vyzvi srdce k pohybu

Svetový deň vody 2015

Očkovací kalendár pre rok 2015

Oznamy oddelenia Epidemiológie

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

SVRAB- Užitočné informácie v prípade výskytu svrabu.

Ako predísť chrípke

Sadzobník správnych poplatkov

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy