Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 0903 639 070,053/4170211 Fax: 053/4425826
Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa

V prípade záujmu o odborné konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť je potrebné vopred kontaktovať vedúcich jednotlivých odborných oddelení ( telefonicky, e - mailom ), v čase úradných hodín. Bližšie informácie sú taktiež dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Kontakty na odborné oddelenia

Úradné hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Utorok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Streda: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30
Štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 8,00 - 12,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:0903 639 070,053/4170211, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory žiadostí, dokumentov a postupov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:
  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV

Nebezpečné kozmetické výrobky

Tlačová správa ÚVZ SR:Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Svetový deň rakoviny

Nový koronavírus 2019-nCOV

Chráňme sa očkovaním

Očkovací kalendár na rok 2020

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Zdravý štart do nového roka

Očkovací kalendár sa od roku 2020 upraví

AIDS - HIV

Tlačová správa SR - osýpky aktuálna situácia

Nebezpečné kozmetické výrobky

Svetový deň duševného zdravia

Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

Ako predísť nákazám z pokazeného jedla

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

I n f o r m á c i a o výskyte nebezpečného výrobku

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie

Ako predchádzať úrazom detí

Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov

Projekt Viem čo zjem

Informácia pre spotrebiteľov ohľadom predaja výrobkov

Zásady bezpečného kúpania

Riziká nadmerného príjmu soli

FAJČENIE, alebo ZDRAVIE - skladačka

Svetový deň bez tabaku

Európsky deň obezity

Európsky imunizačný týždeň

Vyzvi srdce k pohybu 2019

Svetový deň vody

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

Umývanie rúk - fakty

Ako predchádzať vzniku sepsy

Ako predchádzať vzniku sepsy 2

Pozri sa na svoje ruky

Hygiena rúk

Ako predísť chrípke

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy