Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 0903 639 070,053/4170231,
053/4424958

Fax: 053/4425826
Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa

Kontakty na odborné oddelenia. Bližšie informácie sú dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Utorok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Streda: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30
Štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 8,00 - 12,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:0903 639 070,053/4170231,053/4424958, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň vedúcou služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:
  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV

Svetový deň duševného zdravia

Európsky týždeň boja proti drogám

Kontrola očkovania - upozornenie

Deň boja proti drogám

Svetový deň pohybu

5. máj je celosvetový deň venovaný hygiene rúk

Európsky imunizačný týždeň 2016

Svetový deň zdravia 2016

Svetový týždeň mozgu 2016

Svetový deň vody 2016

Surveillance atlas infekčných chorôb. Výskyt infekčných chorôb v jednotlivých európskych krajinách

Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika

Svetový deň proti rakovine

Očkovací kalendár pre rok 2016

Register ponúkaného majetku štátu

Postupy pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

Oznamy - správne poplatky

Oznamy oddelenia Epidemiológie

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

SVRAB- Užitočné informácie v prípade výskytu svrabu.

Ako predísť chrípke

Sadzobník správnych poplatkov

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy