Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 0903 639 070,053/4170211 Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA !!! : Táto stará webová stránka www.ruvzsn.sk bude neaktívna od 1.1.2024. Informácie na nej nebudú aktualizované !!! Prosím, navštevujte náš nový webový portál : T U
, prípadne nadriadený web portál : T U
, kde sa dostanete na web stránky všetkých RÚVZ v SR.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Informácie o ochorení COVID 19 : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Informácia o zmene niektorých ustanovení zákona č.355/2007 : T U

V prípade záujmu o odborné konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť je potrebné vopred kontaktovať vedúcich jednotlivých odborných oddelení ( telefonicky, e - mailom ), v čase úradných hodín. Bližšie informácie sú taktiež dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Kontakty na odborné oddelenia

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:0903 639 070,053/4170211, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory žiadostí, dokumentov a postupov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:

  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA !!! : Táto stará webová stránka www.ruvzsn.sk bude neaktívna od 1.1.2024. Informácie na nej nebudú aktualizované !!! Prosím, navštevujte náš nový webový portál : T U
, prípadne nadriadený web portál : T U
, kde sa dostanete na web stránky všetkých RÚVZ v SR.

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Svetový deň diabetu

Svetový deň srdca

Informácie o kvalite vody na kúpanie 37.týždeň

Svetový deň bez tabaku

X.ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie - Vyzvi srdce k pohybu - Motivačné Video

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

Svetový deň zdravia 2023

Svetový deň vody 2023

Dobré vedieť o obezite...

Svetový deň obezity 2023

Očkovací kalendár 2023

Svetový deň boja proti rakovine

Súčasná chrípková sezóna

Svetový deň diabetu

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog - Výtvarná aktivita "Takto trávim svoj voľný čas"

Pre návštevníkov akvaparkov a kúpalísk

Dohovor o právach dieťaťa

Skúšky odbornej spôsobilosti - tlačivá a informácie v slovenskom a ukrajinskom jazyku

Európsky imunizačný týždeň

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

21.9.- Svetový deň Alzheimerovej choroby

Zdravá desiata pre školákov

10.september - Svetový deň prevencie samovrážd


Svetový deň hepatitídy

Svetový deň boja proti rakovine - Prevencia rakoviny krčka maternice

Vyzvi srdce k pohybu - účastnícky list

Letné horúčavy

Svetový deň bez tabaku

Ako prestať fajčiť

IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň zdravia

Najnovšie informácie o ochorení COVID 19

Správy z roku 2020 a 2021

Správy z roku 2019

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy