Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi


A. Mickiewicza 6
052 20 Spišská Nová Ves
Telefón: 0903 639 070,053/4170211 Fax: 053/4425826
Email: sn.riaditel@uvzsr.sk
IČO: 00610984
Lokalita: Mapa


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : UKONČENIE PREVÁDZKY ODBEROVÉHO MIESTA : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Najnovšie informácie o ochorení COVID 19 : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Všetky vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete : T U

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA : Informácia o zmene niektorých ustanovení zákona č.355/2007 : T UNahlasovanie porušenia opatrení COVID-19 prostredníctvom e-mail adresy :

sn.sekretariat@uvzsr.sk

V prípade záujmu o odborné konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť je potrebné vopred kontaktovať vedúcich jednotlivých odborných oddelení ( telefonicky, e - mailom ), v čase úradných hodín. Bližšie informácie sú taktiež dostupné v sekciách jednotlivých odborných oddelení.

Kontakty na odborné oddelenia

Úradné hodiny:

Pondelok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Utorok: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00
Streda: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30
Štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 8,00 - 12,00
Prestávka : 12,00 - 13,00
Kontakt: tel.:0903 639 070,053/4170211, fax: 053/4425826
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory žiadostí, dokumentov a postupov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renata Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Oblasti aplikácie zákona č. 355/2007 Z.z.:

  • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
  • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
  • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
  • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
  • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • výkon štátneho zdravotného dozoru
  • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva


Aktuality RUVZ SNV

21.9.- Svetový deň Alzheimerovej choroby

Zdravá desiata pre školákov

10.september - Svetový deň prevencie samovrážd


Svetový deň hepatitídy

Svetový deň boja proti rakovine - Prevencia rakoviny krčka maternice

Vyzvi srdce k pohybu - účastnícky list

Letné horúčavy

Svetový deň bez tabaku

Ako prestať fajčiť

IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

Svetový deň zdravia

Najnovšie informácie o ochorení COVID 19

UKONČENIE PREVÁDZKY ODBEROVÉHO MIESTA NA Antigénový test - Informácia o ukončení

4. marec - Svetový deň obezity 2021


Svetový deň potravy


Svetový deň duševného zdravia


Október - mesiac úcty k starším

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica


Fetálny alkoholový syndróm


Alzheimerova choroba


Svetový deň srdca


Chcem zmenu životného štýlu, pohyb, výživa, psychika

Informácia o zmene niektorých ustanovení zákona č.355 / 2007
T U

Poskytnutie osobných údajov osôb starších ako 18 rokov, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia

Usmernenie ÚVZ SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zvládnite horúčavy bez zdravotných rizík


Svetový deň dojčenia


Pitný režim


Užite si leto


Svetový deň darcov krvi


Podpora ochrany deti pred násilím


Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

Zrušenie opatrenia zo dňa 10.5.2020

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.4. - zrušenie karantény časti obce Žehra - sídlisko Dreveník

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.3. - zrušenie karantény častí ŽEHRA - osada Dreveník

Opatrenia RÚVZ zo dňa 10.05.2020


Svetový deň pohybom ku zdraviu


Svetový deň bez tabaku


Svetový deň astmy

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.2. - zrušenie karantény častí mesta Krompachy

Zmena opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí č.1. - zrušenie karantény obce Bystrany

Opatrenia ohľadom uzatvorenia obcí

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Informácia k hromadným podujatiam športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy z dňa 19.5.2020

Informácia k hromadným podujatiam - bohoslužby z dňa 5.5.2020

Svetový deň Parkinsonovej choroby


Deň zdravia


Deň narcisov

Svetový deň obezity

Týždeň Mozgu

Svetový deň epilepsie

Deň vody

Tlačová správa ÚVZ SR:Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Svetový deň rakoviny

Chráňme sa očkovaním

Očkovací kalendár na rok 2020

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Zdravý štart do nového roka

Očkovací kalendár sa od roku 2020 upraví

Ako predísť chrípke

Správy z roku 2019

Správy z roku 2018

Správy z roku 2017

Správy z roku 2016

Správy z roku 2015

Správy z roku 2014

Správy z roku 2013

Správy z roku 2012

Správy z roku 2011

Staršie správy