Staršie správy RÚVZ SNV:

Projekt 2010 „Na veku záleží“

Upozornenie a výzva na očkovanie proti chrípke v sezóne 2010/2011

Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR
Pandémia chrípky v SR - pdf dokument
Pandémia chrípky v SR - prezentácia
Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky - prezentácia

Správa z tlačovej besedy k chrípke
Dňa 30. 09. 2010 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačovú besedu k očkovaniu proti chrípke.

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede si môžete pozrieť tu: Ďalšie informácie

MOST
V mesiaci september prebiehal na Slovensku ďalší ročník informačno-edukačnej kampane Mesiac o srdcových témach (MOST), ktorá bola zameraná na závažnosť hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Celý PDF dokument

Generálna riaditeľka WHO vyhlásila po zasadnutí Krízového štábu dňa 10. 8. 2010 ukončenie pandémie chrípky. V súvislosti s ukončením 6. fázy pandémie WHO vydalo odporúčania na vykonávanie opatrení v postpandemickom období. Celý PDF dokument

Umelé a prírodné kúpaliská počas letnej turistickej sezóny 2010 – 30. týždeň Čitať celý článok

Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúčame zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia: Čítať celý článok na stránkach ÚVZSR

Čo robiť počas horúčav. (pdf)

Tepelná zataž

Prírodné minerálne vody a pitný režim
Prírodná minerálna voda je podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu a bola uznaná podľa tohto zákona. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Od pitnej vody sa prírodná minerálna voda odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom. Ďalšie informácie na stránkach ÚVZSR

Ak máte nejaké otázky, alebo problémy týkajúce sa povodní, kontaktujte nás
v pracovnom čase:
tel.č. 053,4170213 - oddelenie životného prostredia
tel.č. 053,4425826 - oddelenie epidemiológie
po pracovnom čase:
tel. č. 0911639040

UZNESENIE VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.323 z 12. mája 2010 k informácii o zabezpečení vykonania opatrení proti nadmernému výskytu komárov Celý dokument

Uznesenie vlddy SR čislo 323/2010 Celý dokument

UZNESENIE VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.286 z 5. mája 2010 k návrhu na uvolnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na opatrenia proti nadmernému výskytu komárov Celý dokument

Postup na asanáciu a dezinfekciu v zaplavenom území.
Celý dokument

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť
Celý dokument

Povodeň a jej dôsledky pre duševné zdravie
Celý dokument

Ďalšie informácie nájdete na stránke UVZSR

Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatíve od 1. mája 2010
Celý dokument - PDF

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje 31. máj za Svetový deň bez tabaku.
Celý dokument

Od 1.júna 2010, v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností udeľujú na dobu neurčitú. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností udelené a platné do 31.mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ (EIW)
24.apríla - 1.mája 2010
Informácie o EIW
Epidémie osýpok v Európe"Prestaň a vyhraj 2010" pre fajčiarov, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť v priebehu mesiaca máj 2010.
Prihláška do súťaže 2010.pdf
Prečo prestať fajčiť a rady pre fajčiarov.pdf
Pravidlá do súťaže 2010.pdf

Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

Srdce žien: stav najvyššej pohotovosti
FAKTY O ŽENÁCH A KARDIOVASKULÁRNOM VÝSKUME - v pdf - Dokument1 , Dokument2 , Dokument3

VÝZVA NA OČKOVANIE PANDEMICKOU VAKCÍNOU

Očkovanie proti chrípke v sezóne 2009 - 2010

Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb - Dokument

Dôležité: Aktuálna informácia o výskyte "NOVEL FLU VIRUS" (prasacej chrípky) !!!

Neprehliadnite: Postup na zamedzenie šíreniu chrípky A (H1N1)

Plagat

Svetový deň zdravia
Pozvánka na vyšetrenie a konzultácie v Poradni zdravia
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia bude Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi vykonávať pre širokú verejnosť dňa 7. apríla 2010 (streda) v čase od 10.00 – 15.00 hod v priestoroch nákupného strediska COOP TERNO v Spišskej Novej Vsi nasledovné vyšetrenia rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb Svetovy den zdravia 2010 - PDF

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi, oddelenie Hygieny životného prostredia, poskytovať dňa 22. marca 2010 (pondelok) odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Na požiadanie bude bezplatne poskytnuté orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody. Vyšetrenie bude zamerané na vybraté základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dňa 22. marca 2010 z individuálneho vodného zdroja - studne (nie z verejného vodovodu) v čase od 8.00 do 12.00 v čistej nádobe v množstve 0,5 l vody.PDF dokument

Dnešným dňom je očkovanie prístupné pre všetkých záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou.Hlavný hygienik SR týmto vyzýva obyvateľov Slovenskej republiky na očkovanie proti pandemickej chrípke vo svojom vlastnom záujme.

Školské ovocie - informácia
Z dôvodu zvýšeného prísunu ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny pre deti predškolského a školského veku, vláda SR vydala nariadenie vlády SR 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách. Finančné prostriedky na nákup, resp. dodanie ovocia a zeleniny budú čerpané z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa tento príspevok vzťahuje ako aj ich množstvá na jedno dieťa sú uvedené v prílohe č. 1 vyššie citovaného nariadenia vlády. Prísun ovocia a zeleniny ako aj výrobkov z ovocia a zeleniny /napr. šaláty/ sa bude realizovať najmenej raz za týždeň počas školského roka z ohľadom na prístupnosť, resp. sezónnosť ovocia a zeleniny.
Podrobné informácie nájdete na stránke www.skolskeovocie.sk ako i samotné Nariadenie vlády Slovenskej republiky 341/2009 na www.zbierka.sk .

Očkovací kalendár pre rok 2009 -
Dokument

Dôležité: Rozhodnutie hlavného hygienika. Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z krajín s potvrdeným výskytom nového vírusu chrípky A (H1N1) sú povinné podrobiť sa preventívnemu lekárskemu vyšetreniu a následným potrebným diagnostickým vyšetreniam,  terapeutickým zásahom a nariadeným protiepidemickým opatreniam. Cely Dokument - PDF

Dôležité: Na RÚVZ v Spišskej Novej Vsi bola zriadená telefonická pohotovostná služba pre poskytovanie informácií v súvislosti s výskytom prasacej chrípky /"NOVEL FLU VIRUS"/.
Kontakt: 0903 639 070
0911 639 010Európska kampaň „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“

Európska kampaň „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ sa realizuje v rokoch 2008 – 2009 pod záštitou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je určená najmä pre vysokorizikové odvetvia – stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a ďalšie odvetvia vrátane malých a stredných podnikov ako aj mikropodnikov a pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
Ďalšie informácie - pdf dokument.

Informácia o zdravotných rizikách pri práci – kontrolný list

Vážený zamestnávateľ, v zmysle ustanovení § 31 ods. 7 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ okrem iného povinný vypracovať a predložiť každoročne k 31. decembru regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Viac informácií nájdete na stránke Oddelenia preventívneho pracovného lekárstva


Pijem zdravú vodu – nápoj z vodovodu!

Slovensko patrí k vyvoleným krajinám, ktoré môžu hrdo vyhlásiť, že majú mimoriadne kvalitnú pitnú vodu z vodovodu. Tento produkt podlieha prísnym zákonným normám Slovenskej republiky a Európskej únie, pravidelne ho monitorujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pijem zdravú vodu – nápoj z vodovodu
Viac informácií nájdete na stránke
ministerstva zdravotníctva

Vyzvi srdce k pohybu

Vyzvi srdce k pohybu je celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorej 3. ročník bude prebiehať v termíne od 7. septembra – 29. novembra 2009 na celom území SR.
Ďalšie informácie a účastnícky list

Letné horúčavy : Čo robiť počas letných horúčav ?Ako sa chrániť pred slnečným žiarením - Ochrana pred slnečným žiarením - PDF dokument.

Tetovanie hena Pozor na dočasné tetovanie "Black hena", môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia

Odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest - PDF Dokument

Výročná správa z implementácie päťročného národného plánu úradných kontrol Slovenskej republiky za rok 2008

Ortuťové teplomery a ich zdravotné riziká - PDF Dokument

Kontrola fajčenia zo strany RÚVZ podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2009 PDF dokument.

Informácie o hygienickej situácii na prírodných a umelých kúpaliskách nájdete na stránke UVZSR - Kúpaliská

Čo by ste mali vedieť o kúpaliskách - Článok

Informácie z oblasti výživy, bezpečnosti potravín, úradnej kontroly potravín, bezpečnosti kozmetických výrobkov nájdete na stránke UVZSR